Vedtekter
Vedtekter for Tynset og omegn Hundeklubb

 

§ 1. Klubbens navn

Klubbens navn er Tynset og Omegn Hundeklubb (TOH).

§ 2. Tilknytning

Tynset og Omegn Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

§ 3. Klubbens formål

Klubbens formål er å

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.

b) fremme muligheten for aktivitet med hund.

§ 4. Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5. Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§ 6. Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hender i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7. Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. utmeldelse.
 2. strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
 3. strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingenten til NKK.
 4. vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre.
 5. vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKK’s Disiplinærkomite.
 6. vedtak om eksklusjon besluttet av NKK’s Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKK’s medlemsklubber.

§ 8. Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKK’s Disiplinærkomite, kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten Disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKK’s Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og Appellvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9. Æresmedlem / felix-prisen

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.

Det kræves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse kan tildeles hederstegn – Felix prisen.

§ 10. Klubbens organer

 • årsmøtet
 • ekstraordinær årsmøte
 • styret
 • valgkomite

  § 11. Årsmøte

  Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år inne utgangen av februar, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel.

  Med innkallingen skal følge:

  • dagsorden
  • undertegnet årsberetning
  • undertegnet regnskap med revisors beretning
  • forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
  • forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

  Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

  Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen der 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret kan konstituere seg selv, hvis aktuelt.

  Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

  Møte- og stemmerett i årsmøtet har:

  Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes.

  Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

  Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves.

  § 12. Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

  Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelsen av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

  For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

  § 13. Årsmøte behandler

  • valg av møteleder.
  • valg av referent.
  • valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  • valg av tellekorps.
  • godkjenning av innkallingen.
  • godkjenning av sakslisten.
  • årsberetning.
  • regnskap med revisors beretning.
  • framsatte forslag.
  • planer for drift og aktiviteter neste år.
  • fastsette medlemskontingenten.
  • budsjett for neste år.
  • valg:
   • leder (2 år).
   • 4 styremedlemmer (2 år) der 2 styremedlemmer trer ut annen hvert år.

   (nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem/varamedlem).

   • 1 revisor (1 år).
   • 2 medlemmer til valgkomite (1 år), (automatisk de som går ut av styret).
   • 1 representant til NKK- regionen.

   § 14. Tillitsverv

   Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

   § 15. Styret

   Styret består av leder og 4 styremedlemmer som alle velges på årsmøtet.

   Styret har ansvar for:

   1. lede klubben mellom årsmøtene.
   2. avholde årsmøte.
   3. drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
   4. gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
   5. oppnevne evt. komiteer og representanter for klubben.

   Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er tilstede.

   Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

   § 16. Valgkomite

   Valgkomiteen består av 2 medlemmer og som automatisk er de styremedlemmer som går ut av styret. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

   § 17. Revisor

   Årsmøtet velger hvert år en revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisor bør være en registrert revisor, eller være en person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

   § 18. Lovendring

   Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

   Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

   § 19. Stemmetall

   Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

   Æresmedlem, lovendring og oppløsning.

   Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

   § 20. Oppløsning

   For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.

   Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 3 nevnte formål.